O nás

Mgr. Šárka Jarošová

Vážení dospělí klienti, milé děti i jejich rodiče.
Jsem klinická logopedka, v oboru klinická logopedie pracuji již mnoho let. Ná základě svých znalostí, vědomostí a zkušeností se snažím pomáhat dětem i dospělým s problémy, které se týkají komunikačních obtíží.

Z jakého důvodu klienti přicházejí

Děti

U dětí jsou to především vady artikulace a poruchy jazykového vývoje (vývojová dysfázie). 

Dále přicházejí děti s poruchou fluence (plynulosti) řeči – koktavostí a breptavostí. 

Část dětí v mé péči má současně s logopedickými obtížemi diagnostikovánu poruchu soustředění (ADHD či ADD). 

Pracuji i s dětmi, u nichž je porušený vývoj jazyka jen symptomem základního onemocnění (PAS, DMO, syndromy). 

Některé děti v mé ordinaci mají narušenu zvukovou stránku řeči (palatolalie a huhňavost).

Zabývám se například i čelistní rehabilitační terapií, která upravuje poměry v orofaciální oblasti často související s nesprávným žvýkáním potravy i s narušenou artikulací.

Z jakého důvodu klienti přicházejí

Dospělí

Především mám v péči dospělé klienty se získanými řečovými neurogenními poruchami (afázií a  dysartrií) po CMP nebo po úrazech.

Též pečuji o klienty s neurodegenerativním onemocněním (Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba).

Imobilní pacienty navštěvuji.

Jak to u nás vypadá?

Kde pracuji?

Klinická LOGOPEDIE v Přerově nad Labem je ambulantní zdravotnické zařízení, které je umístěno v přízemí budovy Zdravotního střediska v Přerově nad Labem. Kromě ordinace mají klienti k dispozici i příjemnou čekárnu.

Jaké mám vzdělání, školení, kurzy atp…

Více o mě

Speciální pedagogika obor učitelství na Karlově univerzitě s titulem Mgr. (resort školství)

Atestace v oboru klinické logopedie (resort zdravotnictví)

ABSOLVOVANÁ ŠKOLENÍ, KURZY, KONFERENCE, SYMPOZIA 

Certifikovaný kurz Terapie orální pozice v klinické logopedii

Myofunkční terapie

 

Rozvoj komunikace u dětí s PAS (poruchou autistického spektra)

Učení zABAvou 

Psychoterapie a ABA terapie v dětské a dorostové psychiatrii

Poruchy autistického spektra

Dysfagie: etiologie, diagnostika, terapie

Managment dysfagie v intenzivní péči

Poruchy polykání

Co život přináší v oblasti dětské ORL – Poruchy polykání u dětí

Poruchy polykání – dysfagie u dětí

Hlasové poruchy z přetížení – základy rehabilitace

Praktický kurz hlasové reedukace

Funkční poruchy hlasu

Základy vokologie

Techniky direktivně vedené muzikoterapie při rehabilitaci vybraných poruch hlasu, řeči a jemné 

motoriky

Dyslalie

Palatolalie

Neurogenní poruchy komunikace dospělých

Klinická neurologie pro klinické logopedy

Afaziologie – základy klinické afaziologie

Afaziologie – kognitivně neuropsychologický přístup

Afázie 

Aspekty vysokého věku v poruchách komunikace 

Vývojová dysfázie

Diagnostika a léčba vývojových poruch řeči z holistického pohledu

Diagnostika jazykového vývoje: principy a nástroje

Terapie koktavosti u starších dětí, mládeže a dospělých

Moderní trendy v diagnostice a terapii při incipientní koktavosti

Moderní trendy v diagnostice a terapii fixované koktavosti

Chronická koktavost

Vady a poruchy sluchu

Sluchově postižené dítě

Péče o dítě se sluchovou vadou

Dysartrie u dětí s DMO

Možnosti využití orofaciální stimulace pro podporu žáků s těžkým zdravotním postižením

Vývojová diagnostika dětí s kombinovaným postižením

Diagnostika zrakových funkcí jako prostředek k efektivnímu využití zraku při vzdělávání dětí se zrakovým a kombinovaným postižením

Elektivní mutismus

Vyšetřovací testy v klinické logopedii

ADHD

Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina – základní kurz

Posouzení vývoje dítěte předškolního věku

Stimulační program pro předškoláky a děti s odloženou školní docházkou Maxík

DISMAS (Diagnostika struktury matematických schopností)

Intenzivní kurz českého znakového jazyka pro začátečníky

KUMOT – skupinový program pro rozvoj motoriky a sociálních dovedností

Kurz Neurovývojový program Pohybem se učíme o primárních reflexech – symptomy a léčba

Odborný seminář Pohybem se učíme – preventivní neurovývojový program pro pedagogy